Kurser

Vi erbjuder kurser som vänder sig till aspirerande och oberoende filmskapare, på olika nivåer i sin karriärsutveckling, som vill lära sig mer om hur branschen fungerar internationellt och hur man kan driva projekt professionellt, på en kommersiell grund.

lokal

Kursen är tänkt att fylla kunskapsluckan mellan det man lärt sig antingen på filmskolor (eller genom att ha producerat egna kort- och novellfilmer) – och den verklighet man möter när man försöker producera sin första långfilm med internationell distribution. Dvs kunskaper som ligger bortom det rena konstnärliga och produktionstekniska aspekterna av filmproduktionen. Kurserna, sammantaget, består av sex olika moduler som ska ge ökad kunskap och förståelse för sådant som branschkunskap, finansiering och paketering, manusutveckling och pitchning, produktionsplanering, produktionsadministration samt distribution och försäljning. Modulerna kan läsas antingen i rad under vårt ”indiecamp” hos iFocus lokaler i Främmestad, alternativt separat om man bara vill delta i vissa av dagskurserna.

Läs om kursdag1 – SÅ FUNKAR FILMBRANSCHEN!
Läs om kursdag2 – FILMFINANSIERING & PAKETERING
Läs om kursdag3 – MANUSUTVECKLING & PITCHNING
Läs om kursdag4 – PRODUKTIONSPLANERING
Läs om kursdag5 – PRODUKTIONSADMINISTRATION
Läs om kursdag6 – LANSERING & FÖRSÄLJNING


modul1

SÅ FUNKAR FILMBRANSCHEN (Indiecamp dag 1 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för vilka olika typer av företag som finns i filmbranschen, hur deras affärsrelationer ser ut, hur dom samarbetar. Allt för att man ska förstå sin egen yrkesfunktion bättre och hur den interagerar med övriga aktörer i branschen.

Kursdeltagarna får även kunskaper om hur själva processen med att utveckla och producera en film ser ut steg för steg, ”från ax till limpa”. Dessutom ingår en viss fördjupning i producentens roll och hur man själv kan arbeta med sin närvaro i branschen.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna identifiera olika typer av företag och yrkesfunktioner i filmbranschen, förstå var i kedjan de jobbar, vilka som är deras kunder och hur de samverkar med varandra. Du ska även få en förståelse för hur man etablerar och stärker affärsrelationer i branschen, samt hur man kan arbeta med att stärka sin närvaro i branschen.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla som är verksamma, eller de som tänker bli verksamma, inom filmbranschen – samt alla som vill få en grundläggande förståelse för hur filmbranschen fungerar. Vilka olika typer av företag som opererar på den marknad som skapar filmer, hur processen med att utveckla en film ”från ax till limpa” ser ut.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): Mån 25:e februari, Mån 4:e Mars
STOCKHOLM (heldag): Fred 12:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Mån 25:e Mars + Mån 22:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor


modul2
FILMFINANSIERING & PAKETERING (Indiecamp dag 2 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för hur finansieringsprocessen för en långfilm går till. Vilka olika finansieringsformer som finns, vilken typ av krav som ställs på filmprojekt utifrån finansiärernas perspektiv.

Kursdeltagarna får även kunskaper om hur själva processen med att finansiera en film kan se ut steg för steg, från idé till fullt finansierad film – färdig för produktionsbeslut.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna upprätta en finansieringsplan och finansieringsstrategi för dina filmprojekt – och känna att du har kunskaper nog att sätta upp realistiska mål som underlättar möjligheterna för att få dina framtida filmer finansierade.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla debuterande producenter, oberoende filmskapare och andra som vill ha större kunskap om finansieringsprocessen, de finansiella aktörerna och hur man arbetar med att finansiera filmproduktioner.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): Tis 26:e februari + Tis 5:e Mars
STOCKHOLM (heldag): Lörd 13:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Tisd 26:e Mars + Tis 23:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor


modul3
MANUSUTVECKLING & PITCHNING (Indiecamp dag 3 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Tvärtemot vad många tror så är manusförfattande inte något som sker helt i ensamhet, utan ofta i samarbete med många olika intressenter. Den här kursen syftar därför till att ge grundläggande förståelse för hur manusutvecklingsprocessen går till rent praktiskt – och hur den kan administreras. Den belyser vilka de olika delmomenten är, vilka olika metoder och tekniker som kan användas i processen – samt inte minst hur samarbetet mellan personer och företag ser ut. Allt för att man ska förstå sin egen yrkesfunktion bättre och hur den interagerar med övriga aktörer i branschen.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna upprätta en organisation och utvecklingsplan som kan fungera som underlag vid ansökningar för olika utvecklingsstöd. Du ska även förstå författaren, regissörens respektive producentens roll i manusutvecklingsprocessen och förstå var i kedjan de jobbar och hur deras arbete organiseras mot finansiärer, distributörer, dramaturger, rådgivare och inte minst skådespelare. Kursen ska även ge grundläggande kunskap om hur ett manus kan pitchas till finansiärer, distributörer och andra intressenter.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till nya producenter och författare, samt debuterande och aspirerande filmskapare – och andra som är intresserade av hur manusutvecklingsprocessen går till.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): Ons 27:e februari + Ons den 6:e Mars
STOCKHOLM (heldag): Sönd 14:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Ons 27:e Mars + Ons 24:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor


modul4
PRODUKTIONSPLANERING (Indiecamp dag 4 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för hur planeringsarbetet med en filminspelning går till och tar upp sådant som aktivitetsplanering, manusnedbrytning, hur man arbetar med sk ”floorplans”, hur man skapar ett inspelningsschema och ger även en introduktion till arbetet med att skapa en produktionsbudget och tekniskt flödesschema.

Syftet är att kursen även ska ge en insikt i hur alla olika beståndsdelar i planeringen samverkar och interagerar – och hur man bäst kan utnyttja detta för att planera sin film på det sätt som passar varje individuell film bäst.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna ska kunna upprätta en aktivitetsplan för alla planerade aktiviteter under förproduktion, inspelning och efterproduktion. Du ska även kunna göra en nedbrytning av ett filmmanis, inför skapandet av ett inspelningsschema – och ska även förstå hur floorplans fungerar, samt ha grundläggande förståelse för hur man upprättar en budget och ett tekniskt flödesschema.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla debuterande producenter, oberoende filmskapare, aspirerande line-producers och/eller produktionsledare och andra som vill få en övergripande insyn i hur arbetet med att planera en filmproduktion går till.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): 28:e Mars + 11:e April
STOCKHOLM (heldag): Fred den 19:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Tors 28:e Mars + Tors 25:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor


modul5
PRODUKTIONSADMINISTRATION (Indiecamp dag 5 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för de ekonomiska och juridiska aspekterna av en filmproduktion och tar upp sådant som rättigheter, avtal, budget, tillstånd, försäkringsfrågor och övrig administration.

Syftet är att kursen även ska ge översikt över vilka rättigheter som krävs för filmproduktioner, hur man förvärvar dem – och vilka avtal som krävs för detta och hur dom är utformade. Samt en försiktig insikt i hur man arbetar med produktionsbudget och kostnadskontroll.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna identifiera de rättigheter du behöver förvärva för dina filmprojekt, vilka avtal som krävs att man upprättar för detta, samt ha en grundläggande förståelse för hur dessa avtal ser ut och vad de innehåller. Du ska även ha en grundläggande förståelse för hur man upprättar rutiner för arbetet med budget, uppföljning och kostnadskontroll. Du ska även uppnå en grundläggande förståelse för vilka försäkring och tillstånd som krävs och hur övrig administration på en filmproduktion kan organiseras.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla debuterande producenter, oberoende filmskapare, aspirerande line-producers och/eller produktionsledare och andra som vill få en övergripande insyn i de ekonomiska, juridiska och administrativa aspekterna av en filmproduktion.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): Tors 28:e Februari + Tors 7:e Mars
STOCKHOLM (heldag): Lörd 20:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Fred 29:e Mars + Fred 26:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor


modul6
LANSERING & FÖRSÄLJNING (Indiecamp dag 6 av 6)


ANMÄLAN SKER PER MAIL TILL: info@timelockfilm.se

BESKRIVNING
Kursen syftar till att ge så väl praktiska som teoretiska kunskaper om hur arbetet med att lansera och sälja en film går till. Allt från nationell distribution i olika visningsfönster, så som Bio, TV, DVD och VOD – till internationell försäljning. Kursen ger även en övergripande förståelse för hur arbetet med marknadsföring och PR fungerar och går igenom vilken typ av material en producent ska leverera till distributörer och säljagenter. Det ingår äben en övergripande översikt över arbetet med att rapportera och bevaka intäkter och hur det kan organiseras.

UTBILDNINGSMÅL
Du ska kunna förstå processen kring att lansera och sälja en film, genom att tex kunna identifiera tilltänkta visningsfönster för dina filmer, känna till processen kring att ordna med distribution och försäljning – samt veta vilket material som ska levereras. Du ska även, inte minst, förstå processen kring, rapportering och bevakning av intäkter.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till alla producenter debuterande eller aspirerande producenter, oberoende filmskapare och andra som vill få en bättre förståelse för hur distributions och försäljningsarbetet med en film går till, samt hur man organiserar rapportering och bevakning av intäkter från en film.

PLATS/DATUM
GÖTEBORG (kvällskurs): Fred 1:e Mars + Fred 8:e Mars
STOCKHOLM (heldag): Sönd 21:e April
Frammestad/iFocus (under ”indiecamp”): Lörd 30:e Mars + Lörd 27:e April

PRIS HELDAG
1800 SEK per person
900 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor (ex. mat & logi)

PRIS KVÄLLSKURS
900 SEK per person
450 SEK för Filmcafé medlemmar och studerande vid filmskolor

Speak Your Mind

*